Quantum Physics Division
Faculty of PhysicsAdam Mickiewicz University

Prof. dr hab. dr h. c.
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Kwantowej




PREZENTACJA KSIĄŻEK


ARTYKUŁY:


TERMODYNAMIKA KWANTOWA

THE UNIVERSE IS NOT EVERYTHING


PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:


WSZECHŚWIAT JAKO RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA PRZYCZYNOWO NIEZAMKNIĘTA

SKALARNY BOZON HIGGSA


Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO W DNIU 22 MAJA 1981 ROKU


1. Podręczniki, skrypty, monografie, studia i rozprawy:


 • 1.1. Rozprawa doktorska: Zbigniew Onyszkiewicz, „Teoria granic międzyfazowych dla metamagnetyków kolinearnych”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1975 r.

 • 1.2. Rozprawa habilitacyjna: Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Teoria kolinearnych metamagnetyków. Jednolite ujęcie metamagnetyków polowych i temperaturowych”,Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1980 r.


2.Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły i komunikaty naukowe):

Opublikowane przed uzsyskaniem stopnia doktora nauk fizycznych dnia 27.05.1975 r.:


 • 2.1. Z. Onyszkiewicz, „Magnetization distribution in a ferromagnetic thin film by the method of statistical Green functions”, Phys. Stat. Sol. 41 (1970) 161-165. Rozkład namagnesowania w ferromagnetycznej cienkiej warstwie znaleziony metodą statystycznych funkcji Greena.

 • 2.2. Z. Onyszkiewicz and A.R. Ferchmin, „A possibility of identifying the surface spin-wave mode from spin-wave resonance line width”, Czech. J. Phys. B23 (1973) 1045- 1049.
  Możliwość identyfikacji powierzchniowych spinwo-falowych modów z szerokości linii spinowo-falowego rezonansu.

 • 2.3. Z. Onyszkiewicz i A.R. Ferchmin, „Zastosowanie metody funkcji Greena do badania wpływu orientacji cienkiej warstwy ferromagnetycznej na jej własności”, w zbiorze: Ferromagnetyki i metale, UAM Poznań (1974) 11-15.

 • 2.4. Z. Onyszkiewicz, „Oguchi’s Hamiltonian as the zero approximation in the diagram technique of the self-consistent field method for the Heisenberg model”, Phys.Stat.Sol (b) 63 (1974) K13-K16.
  Hamiltonian Oguchi jako zerowe przybliżenie w diagramowej technice metody pola samouzgodnionego dla modelu Heisenberga.

 • 2.5. Z. Onyszkiewicz, „Przejścia fazowe w metamagnetykach kolinearnych”, Ogólnopolska konferencja Fizyka Magnetyków”, Poznań (1975) 12.
Prace opublikowane po otrzymaniu stopnia doktora nauk fizycznych dnia 27.05.1975 r.

 • 2.6. Z. Onyszkiewicz, „On a new approach to the theory of Heisenberg ferromagnet”, Phys. Lett. 57A (1976) 480-482.
  Nowe podejście w teorii heisenbergowskiego ferromagnetyku.

 • 2.7. P. Pawlicki, H. Cofta and Z. Onyszkiewicz, „Properties of uniaxial Heisenberg antiferromagnet by Green function method”, Acta Phys. Polon. A52 (1977) 295-311.
  Własności jednoosiowego heisenbergowskiego antyferromagnetyku badane metodą funkcji Greena.

 • 2.8. Z. Onyszkiewicz, „Simple model describing cell types of collinear metamagnets”, Proc. 2nd Conf. Phys. Magnet, Poznań (1978) 202.
  Prosty model opisujący wszystkie typy kolinearnych metamagnetyków.

 • 2.9. Z. Onyszkiewicz, „Hysteresis of the metamagnetic phase transitions”, Phys.Stat.Sol. (b) 89 (1978) K131-K134.
  Histereza metamagnetycznych przemian fazowych.

 • 2.10. Z. Onyszkiewicz, „A simple model describing all types of collinear metamagnets”, Phys. Lett. 68A (1978) 113-115.
  Prosty model opisujący wszystkie typy metamagnetyków kolinearnych.

 • 2.11. Z. Onyszkiewicz, „Nowe przybliżenie dla średniej kwadratowej gaussowskiej fluktuacji pola molekularnego”, II Sympozjum Przejścia Fazowe i Zjawiska Krytyczne, Piechowice (1979) 108.

 • 2.12. Z. Onyszkiewicz and H. Cofta, „Four-ion anisotropy as source of spontaneous metamagnetism”, Acta Phys.Polon. A55 (1979) 189-205.
  Czterojonowa anizotropia jako źródło spontanicznego metamagnetyzmu.

 • 2.13. Z. Onyszkiewicz, „Nowe przybliżenie dla modelu Isinga”, XXVI Zjazd Fizyków Polskich PTF, Toruń (1979) 242-243.

 • 2.14. Z. Onyszkiewicz and H. Cofta, „Theory of collinear metamagnetism”, Acta Phys.Polon. A57 (1980) 525-540.
  Teoria kolinearnego metamagnetyzmu.

 • 2.15. Z. Onyszkiewicz, „Spin model exhibiting the metamagnetic transitions in absence of magnetic field”, Proc. First International Conference on Physics of Magnetic Materials, Jaszowiec (1980) III-19.
  Spinowy model wykazujący metamagnetyczne przejścia w nieobecności pola magnetycznego.

 • 2.16. Z. Onyszkiewicz and H. Cofta, „Search for phase boundaries inside the paramagnetic regions of metamagnets”, Proc. First International Conference on Physics of Magnetic Materials, Jaszowiec (1980) III-18.
  Poszukiwanie granic fazowych wewnątrz obszaru paramagnetycznego metamagnetyków.

 • 2.17. Z. Onyszkiewicz, „Gaussian fluctuation of molecular field”, Phys. Lett. 76A (1980) 411-413.
  Gaussowskie fluktuacje pola molekularnego.

 • 2.18. Z. Onyszkiewicz, „Connection between the nonlinear response of a system and the maximum of entropy”, Acta Phys. Polon. A58 (1980) 3-8.
  Związek pomiędzy nieliniową reakcją układu i maksimum entropii.

 • 2.19. Z. Onyszkiewicz, „Jednolity model metamagnetyzmu polowego i temperaturowego. Struktura elektronowa i własności fizyczne ciał stałych i cieczy”, praca zbiorowa pod redakcją M. Surmy, UAM, Seria Fizyka Nr III (1980) 61-91.

 • 2.20. H. Cofta i Z. Onyszkiewicz, „Poszukiwanie granic międzyfazowych w obszarze pseudo-paramagnetycznym metamagnetyków”. Struktura elektronowa i własności fizyczne ciał stałych i cieczy, praca zbiorowa pod redakcją M. Surmy, UAM, Seria Fizyka Nr III (1980) 103-110.

 • 2.21. Z. Onyszkiewicz, „Theory of collinear metamagnetism I: Unified treatment of field and temperature-induced metamagnets”, Physica 103A (1980) 226-256.
  Teoria kolinearnego metamagnetyzmu I: Jednolite traktowanie polowo- i temperaturowo-indukowanych metamagnetyków.

 • 2.22. Z. Onyszkiewicz, „Theory of collinear metamagnetism II: High density expansion method”, Physica 103A (1980) 257-273.
  Teoria kolinearnego metamagnetyzmu II: Metoda rozwinięć wysokiej gęstości.

 • 2.23. Z. Onyszkiewicz, „Theory of collinear metamagnetism III: Magnons spectrum by renormalized high density expansion”,
  Physica 103A (1980) 274-294.
  Teoria kolinearnego metamagnetyzmu III: Widmo magnonów otrzymane przez zrenormalizowane rozwinięcia wysokiej gęstości.

 • 2.24. Z. Onyszkiewicz, „New model exhibiting the metamagnetic transitions in absence of magnetic field”, Phys. Stat.Sol. (b) 100 (1980) 297-302.
  Nowy model wykazujący metamagnetyczne przejścia w nieobecności pola magnetycznego.

 • 2.25. Z. Onyszkiewicz, „Theory of the unusual phase diagram of FeBr2 metamagnets”, Phys.Stat.Sol. (b) 99 (1980) K151-K154.
  Teoria nietypowego diagramu metamagnetyku FeBr2.

 • 2.26. Z. Onyszkiewicz, „Connection between the nonlinear response of a system and the maximum of entropy”, Proc. XIVth International Conference on Thermodynamics and Statistical Mechanics, Statphys. 14, Edmonton, Canada (1980).
  Związek pomiędzy nieliniową reakcją układu i maksimum entropii.

 • 2.27. Z. Onyszkiewicz, P. Szweykowski, G.I. Georiew and M.P. Sondalski, „Fluctuations of molecular field in Ising model with single-ion anisotropy”, Acta Phys. Polon. A59 (1981) 379-388.
  Fluktuacje pola molekularnego w modelu Isinga z jednojonową anisotropią.

B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO W DNIU 22 MAJA 1981 ROKU


1. Podręczniki, skrypty, monografie, studia i rozprawy:


 • 1.3. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 1)„Jednolite ujęcie mechaniki kwantowej i statystycznej”, UAM, Poznań 1983 r.


2.Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły i komunikaty naukowe):

opublikowane przed uzyskaniem etatu docenta w dniu 1 stycznia 1983 r.:

 • 2.28. H. Cofta and Z. Onyszkiewicz, „A simple spin model exhibiting spontaneous metamagnetic transitions”, Proc. Third Conf. Phys. Magnet, Poznań (1981) 296-297.
  Prosty spinowy model wykazujący spontaniczne przejście metamagnetyczne.

 • 2.29. Z. Onyszkiewicz, „Zasada wariacyjna wspólna dla mechaniki kwantowej i statystycznej”, XXVII Zjazd Fizyków Polskich PTF, Lublin (1981) 172.

 • 2.30. Z. Onyszkiewicz, „Unified variational principle for statistical and quantum mechanics”, Acta Phys. Polon. A61 (1982) 53-57.
  Jednolita zasada wariacyjna dla mechaniki statystycznej i kwantowej.

 • 2.31. Z. Onyszkiewicz, „Quantum mechanical variational principle for statistical mechanics”, Acta Phys. Polon. A61 (1982) 59-66.
  Kwantowo-mechaniczna zasada wariacyjna dla mechaniki statystycznej.

 • 2.32. H. Cofta, Z. Onyszkiewicz, „A Simple Spin Model of Spontaneous Metamagnetism”, Phys. Stat. Sol. (b) 109 (1982) K93-K96.
  Prosty model spinowy spontanicznego metamagnetyzmu.

 • 2.33. Z. Onyszkiewicz, „Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na diagram fazowy metamagnetyku FeBr2”, IV Sympozjum Przejścia Fazowe i Zjawiska Krytyczne, Piechowice (1982) 117.
Prace opublikowane po uzyskaniu etatu docenta (1.01.1983 r.)

 • 2.34. Z. Onyszkiewicz, „Quantum Mechanical Variational Principle for Statistical Thermodynamics”, Fifteenth IUPAP Int. Conf. on Thermodynamics and Statistical Mechanics, Vol. of Abstracts, Edinburgh (1983) 161.
  Kwantowo-mechaniczna zasada wariacyjna dla termodynamiki statystycznej.

 • 2.35. Z. Onyszkiewicz, „Simple Spin Model Exhibiting Discontinuous Phase Transition in the Absence of Magnetic Field”, V Sympozjum Przejścia Fazowe i Zjawiska Krytyczne, Piechowice (1983).
  Prosty model spinowy wykazujący nieciągłe przejście fazowe w nieobecności pola magnetycznego.

 • 2.36. Z. Onyszkiewicz, „Quantum mechanical variational principle for the nonlinear response of a system”, Acta Phys. Pol. A64 (1983) 505-514.
  Kwantowo-mechaniczna zasada wariacyjna dla nieliniowej reakcji układu.

 • 2.37. Z. Onyszkiewicz, „Simple spin model exhibiting metamagnetic transitions in absence of magnetic field”, Aca Phys. Polon. A65 (1984) 77-90.
  Prosty model spinowy wykazujący metamagnetyczne przejścia w nieobecności pola magnetycznego.

 • 2.38. Z. Onyszkiewicz, „Theory of the dependence of the phase boundary of FeBr2 metamagnet on hydrostatic pressure”,
  Phys. stat. solidi (b) 122 (1984) 543-547.
  Teoria zależności granicy fazowej metamagnetyku FeBr2 od ciśnienia hydrostatycznego.

 • 2.39. Z. Onyszkiewicz, „Theory of heat capacity of Mn3GaC Metamagnet”, Acta Magnetica, Supplement (1984) 408-409.
  Teoria pojemności cieplnej metamagnetyku Mn3GaC.

 • 2.40. Z. Onyszkiewicz, „Theory of the dependence of the phase boundary of FeBr­2 metamagnet on hydrostatic pressure”, Acta Magnetica, 1 (1984) 23-33.
  Teoria zależności granicy fazowej metamagnetyku FeBr2 od ciśnienia hydrostatycznego.

 • 2.41. Z. Onyszkiewicz, „Związek kwantowej zasady wariacyjnej z operatorem statystycznym dla rozkładu kanonicznego Gibbsa”, Materiały zjazdowe XXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, Gdańsk (1984) 120.

 • 2.42. Z. Onyszkiewicz, „Unified formulation of quantum and statistical mechanics”, Amer. Journal of Physics, 52 (9) Sept. (1984) 817-821.
  Jednolite sformułowanie mechaniki kwantowej i statystycznej.

 • 2.43. Z. Onyszkiewicz, „Theory of Heat Capacity of the Mn3GaC Metamagnet”,Phys. Stat. Solidi (b) 127 (1985) K37-K40.
  Teoria pojemności cieplnej metamagnetyku Mn3GaC.

 • 2.44. Z. Onyszkiewicz, „Variational Formulation of quantum mechanics of macroscopic systems”, Struktura elektronowa i własności fizyczne ciał stałych i cieczy, praca zbiorowa pod redakcją M. Surmy, UAM, Seria Fizyka 52 (1985) 81-90.
  Wariacyjne sformułowanie mechaniki kwantowej układów makroskopowych.

 • 2.45. A. Lipowski and Z. Onyszkiewicz, „The theory of hydrostatic pressure dependence of the tricritical temperature of the FeCl2 metamagnet, Phys.Status Solidi (b) 131 (1985) K117-K122.
  Teoria zależności temperatury trójkrytycznej od ciśnienia hydrostatycznego dla metamagnetyku FeCl2.

 • 2.46. Z. Onyszkiewicz, „Simple spin model of collinear metamagnets”. Bulletin of the American Physical Society, 31, No 3 (1986) 339.
  Prosty model spinowy kolinearnych metamagnetyków.

 • 2.47. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Regularization of Feynman diagrams in the high density expansion methods for spin systems near critical points”, Phys. Letters 116A (1986) 335-339.
  Regularyzacja diagramów Feynmana w metodzie rozwinięć wysokiej gęstości dla układów spinowych w pobliżu punktów krytycznych.

 • 2.48. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Dipol-octopol interaction spin model for temperature-induced metamagnets”, Solid State Communications, 60 (1986) 179-181.
  Spinowy model z oddziaływaniem dipolowo-oktopolowym dla temperaturowo indukowanych metamagnetyków.

 • 2.49. Z. Onyszkiewicz, „Equilibrium statistical operator for small systems and thin films”, Proceedings Conference on Surface Physics, University of Łódź (1986) 113-116.
  Równowagowy operator statystyczny dla układów małych i cienkich warstw.

 • 2.50. Z. Onyszkiewicz, „Thermodynamical properties of the small two-dimensional spin system”, Proceedings Conference on Surface Physics, University of Łódź (1986) vol.1. 117-119.
  Własności termodynamiczne małego dwuwymiarowego układu spinowego.

 • 2.51. Z. Onyszkiewicz, „Low-dimensional magnetism”, Acta Magnetica, Supplement’87 (1987) 65-88.
  Niskowymiarowy magnetyzm.

 • 2.52. Z. Onyszkiewicz, „Derivation of the generalized nonequilibrium statistical operator from the extremum of the von Neumann entropy”,
  Physica 143A (1987) 287-295.
  Otrzymanie uogólnionego nierównowagowego operatora statystycznego z ekstremum entropii von Neumanna.

 • 2.53. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Spatial distribution of mean Gaussian fluctuations of the molecular field in ferromagnetic thin film”, Proceedings Conference on Surface Physics, Łódź 1986, University of Łódź (1987) vol.2, 280.
  Przestrzenny rozkład średnich gaussowskich fluktuacji pola molekularnego w ferromagnetycznej cienkiej warstwie.

 • 2.54. Z. Onyszkiewicz, „Nierównowagowy operator statystyczny dla układów z Liouvilleianem zależnym od czasu”, Materiały XXIX Zjazdu Fizyków Polskich, Łódź (1987) 156.

 • 2.55. Z. Onyszkiewicz, „Linear chain approximation as the zero approximation of the renormalized high density expansion method for quasi-low-dimensional Ising systems”, Phys. Letters A 124 (1987) 485-488.
  Przybliżenie liniowych łańcuchów jako zerowe przybliżenie zrenormalizowanej metody rozwinięć wysokiej gęstości dla quasi-niskowymiarowych układów Isinga.

 • 2.56. S. Wojtyga and Z. Onyszkiewicz, „Entropy and heat capacity of the Ising model by the renormalized high density expansion method”,
  Phys. Status Solidi (b) 143 (1987) K119-K123.
  Entropia i pojemność cieplna modelu Isinga obliczona zrenormalizowaną metodą rozwinięć wysokiej gęstości.

 • 2.57. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Spatial distribution of Gaussian fluctuations of the molecular field in Ising thin film near critical point”, Proceedings 15th Seminar Meco 15, Karpacz (1988) A 4.
  Przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji w isingowskiej cienkiej warstwie w pobliżu punktu krytycznego.

 • 2.58. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Theory of the temperature-induced metamagnetic thin film”, Proceedings Conference on Surface Physics, Wrocław, December 1987, University of Łódź (1988) vol. 3, 261-264.
  Teoria temperaturowo indukowanych metamagnetycznych cienkich warstw.

 • 2.59. A. Lipowski and Z. Onyszkiewicz, „Temperature dependence of the resonance frequency of FeCl2 metamagnet”, Proceedings XXIVth Congres Ampere, Magnetic Resonance and Related phenomena, Poznań (1988) C12.
  Temperaturowa zależność częstości rezonansowej metamagnetyku FeCl2.

 • 2.60. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „A simple spin model of spontaneous metamgnetism in thin film”, Proceedings 4th International Conference on Physics of Magnetic Materials, Szczyrk-Biła (Poland), September (1988) 210.
  Prosty spinowy model spontanicznego metamagnetyzmu w cienkiej warstwie.

 • 2.61. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Theory of FeCl2 Metamagnet. I. Spin model with four-ion anisotropy”, Physica B 151 (1988) 462-474.
  Teoria metamagnetyku FeCl2. I. Model spinowy z czterojonową anizotropią.

 • 2.62. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Theory of FeCl2 Metamagnet. II. Spin model with three-ion anisotropy”, Physica B 151 (1988) 475-482.
  Teoria metamagnetyku FeCl2. II. Model spinowy z trójjonową anizotropią.

 • 2.63. Z. Onyszkiewicz, „From the Schrödinger variational principle to the equilibrium statistical operator”, Acta Magnetica 5 (1988) 199-210.
  Od zasady wariacyjnej Schrödingera do równowagowego operatora statystycznego.

 • 2.64. Z. Onyszkiewicz, „Statistical operator for thin solid films”, Phys. Status Solidi (b) 150 (1988) 109-117.
  Operator statystyczny dla cienkich warstw.

 • 2.65. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Temperature-induced metamagnetic thin film”, Proceedings 3rd Conference on Surface Physics, Zakopane, November 1988, University of Łódź 1989, vol.5, 173-176.
  Temperaturowo-indukowana metamagnetyczna cienka warstwa.

 • 2.66. A. Lipowski and Z. Onyszkiewicz, „Elementary excitation in two-sublattice spin model with three-ion interaction”,
  Physica Status Solidi (b) 153 (1989) 315-321.
  Wzbudzenia elementarne w dwupodsieciowym modelu spinowym z trójjonowym oddziaływaniem.

 • 2.67. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „A simple spin model of spontaneous metamagnetism in thin film”, Acta Physica Polonica, A76 (1989) 259-264.
  Prosty model spinowy spontanicznego metamagnetyzmu w cienkiej warstwie.

 • 2.68. M. Markowski, J. Murakowski and Z. Onyszkiewicz, „Thermodynamic properties of binary alloy and lattice gas in Gaussian fluctuation approximation”, Physica Status Solidi (b) 156 (1989) 105-111.
  Termodynamiczne własności stopu podwójnego i gazu sieciowego w przybliżeniu gaussowskich fluktuacji.

 • 2.69. A. Lipowski and Z. Onyszkiewicz, „Temperature and pressure variation of magnon spectrum of FeCl2 metamagnet”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 82 (1989) 254-264.
  Temperaturowa i ciśnieniowa zmiana widma magnonów metamagnetyku FeCl2.

 • 2.70. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Influence of Ferromagnetic bulk substrate on thermodynamical properties of metamagnetic thin film”, Physica status solidi (b) 156 (1989) K71-K76.
  Wpływ ferromagnetycznego podłoża na termodynamiczne własności metamagnetycznej cienkiej warstwy.

 • 2.71. Z. Onyszkiewicz and W. Rudziński, „Fluctuations of the molecular field in the two- ion model for temperature-induced metamagnets”, Proceedings of the VIth Conference on Physics of Magnetism, Poznań, June 19-21, 1990, Acta Magnetica, Supplement’90 (1990) 134.
  Fluktuacje pola molekularnego w dwu-jonowym modelu temperaturowo indukowanego metamagnetyku.

 • 2.72. J. Skorek and . Onyszkiewicz, „Collective excitations in simple spin model of metamagnetic thin film”, Proceedings of the VIth Conference on Physics of Magnetism, Poznań, June 19-21, 1990,
  Acta Magnetica, Supplement’90 (1990) 137.
  Wzbudzenia kolektywne w prostym spinowym modelu metamagnetycznej cienkiej warstwy.

 • 2.73. Z. Onyszkiewicz, „Theory of the dependence of the phase boundary of FeRh and FeRhIr metamagnets on hydrostatic presssure”, Acta Physica Polonica, A77 (1990) 657-665.
  Teoria zależności granic fazowych metamagnetyków FeRh i FeRhIr od ciśnienia hydrostatycznego.
Prace wykonane po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM
(w dniu 1.11.1990 r.)

1. Podręczniki, skrypty, monografie, studia i rozprawy:

 • 1.4. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Fundamentalne problemy i osiągnięcia fizyki współczesnej”, UAM, Poznań 1991 s.1-14 (tekst wykładu inauguracyjnego rok akademicki 1990/1991 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza).


2. Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły i komunikaty naukowe):


 • 2.74. W. Rudziński and Z. Onyszkiewicz, „Fluctuations of the molecular field in the two- ion model for temperature-induced metamagnetism”, Physica Status Solidi (b) 163 (1991) 267-280.
  Fluktuacje pola molekularnego w dwujonowym modelu dla temperaturowo indukowanych metamagnetyków.

 • 2.75. Z. Onyszkiewicz, „Six-spin interaction model for theoretical investigation of the hydrostatic pressure dependence of the SmMn2Ge2 metamagnet phase diagram”, Phys. Stat. Sol. (b) 163 (1991) K111-116.
  Sześciospinowe oddziaływanie w modelu do badania zależności diagramu fazowego od ciśnienia hydrostatycznego metamagnetyku SmMn2Ge2.

 • 2.76. I. Onyszkiewicz, Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „The Influence of the strong second order anisotropy constant on ferromagnetic resonance lineshapes for media containing small uniaxial magnetic particles”,
  Physica Status Solidi (b) 164 (1991) K99-K103.
  Wpływ silnej drugiej stałej anizotropii na linie rezonansu ferromagnetycznego w ośrodkach zawierających małe jednoosiowe magnetyczne cząstki.

 • 2.77. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Spatial distribution of Gaussian fluctuations of the molecular field in Ising ultra-thin film”, J. Magnetism and Magnetic Materials 99 (1991) 253-260.
  Przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji pola molekularnego w isingowskiej ultra-cienkiej warstwie.

 • 2.78. Z. Onyszkiewicz, „Ising model of thin film with random surface field”, Acta Physica Polonica A 163 (1991) 11-16.
  Model Isinga cienkiej warstwy z chaotycznym polem powierzchniowym.

C. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA W DNIU 9 MARCA 1992 ROKU


1. Podręczniki, skrypty, monografie, studia i rozprawy:

 • 1.5 Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Problem istnienia - immaterialna interpretacja teorii kwantów”, Rozdział w książce „Nauka-Religia-Dzieje” (VII Seminarium w Castel Gandolfo 3-6.08.1993) UJ, Kraków 1994, str. 35-63.


2. Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły i komunikaty naukowe):


 • 2.79. Z. Onyszkiewicz, „Equilibrium statistical operator for thin films”,
  Phys. Lett. A 163(1992) 450-454.
  Równowagowy operator statystyczny dla cienkich warstw.

 • 2.80. Z. Onyszkiewicz, „Statistical operator for two parts of closed Universe”, ActaCosmologica 18 (1992) 7-13.
  Operator statystyczny dla dwóch części zamkniętego Wszechświata.

 • 2.81. Z. Onyszkiewicz, „Quantum thermodynamics and its application to the description ofthe phase transitions in magnetic film”, Proc. of the 9th National Seminar on PhaseTransitions and Critical Phenomena, Kudowa 1992, p. 31-39.
  Termodynamika kwantowa i jej zastosowanie do opisu przemian fazowych wwarstwach magnetycznych.

 • 2.82. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Influence of the surface anisotropy on spatialdistribution of Gaussian fluctuations of the molecular field in Ising ultra-thin film,Book of Abstracts, 6th International Conference on Solid Films and Surfaces, Paris1992, p. 127.
  Wpływ anizotropii powierzchniowej na przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacjipola molekularnego w isingowkiej ultra cienkiej warstwie.

 • 2.83. Z. Onyszkiewicz, „Equilibrium statistical operator for mesoscopic systems”,Program and Abstracts, The 18th IUPAP International Conference on StatisticalPhysics, Berlin 1992, p. 36.
  Rownowagowy operator statystyczny dla układów mezoskopowych.

 • 2.84. M.A. Pugaczowa and Z. Onyszkiewicz, „Theoretical investigation of the hydrostaticpressure dependence of the maximum width of a hysteresis loop at the metamagneticphase transitions in SmMn2Ge2”,
  Physica Status Solidi (b) 177 (1993) K89-K93.
  Teoretyczne badanie zależności maksymalnej szerokości pętli histerezymetamagnetycznego przejścia fazowego od ciśnienia hydrostatycznego wSmMn2Ge2.

 • 2.85 P. Polaszek and Z. Onyszkiewicz, „A complete phase diagram of SmMn2Ge2metamagnet”, The European Conference Physics of Magnetism 93, Book ofAbstracts, p. 72, Poznań 1993.
  Pełny diagram fazowy metamagnetyku SmMn2Ge2.

 • 2.86. Z. Onyszkiewicz, „Gaussian flctuations approximation for quasi-low-dimensionalIsing systems”, European Magnetic Materials and Applications Conference, Book of Abstracts, p. 385, Kosice, Slovakia 1993.
  Przybliżenie gaussowskich fluktuacji dla quasi-niskowymiarowych układów Isinga.

 • 2.87. P. Polaszek and Z. Onyszkiewicz, „Theoretical investigation of the complete phasediagram of the SmMn2Ge2 metamagnet”,
  Acta Physica Polon. A 84 (1993) 1101-1109.
  Teoretyczne badanie kompletnego diagramu fazowego metamagnetyku SmMn2Ge2.

 • 2.88. Z. Onyszkiewicz, „Gaussian fluctuation approximation (GFA) for quasi-low-dimensional Ising systems”, Book of Abstracts, International Conference onMagnetism 1994, Warsaw, August 22-26, 1994, p. 819.
  Przybliżenie gaussowskich fluktuacji (GFA) dla quasi-niskowymiarowych układówIsinga.

 • 2.89. Z. Onyszkiewicz, „Quantum thermodynamics as a generalization of the equilibriumquantum statistical mechanics”, International Conference on the occasion of 450thfoundation Anniversary of University „Albertina”, in: Lectures of Physics Session Book, Królewiec 1994, p. 13-14.

 • 2.90. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Influence of interaction with substrate on spatial distribution of Gaussian fluctuations of the molecular field in Ising ultra-thin film”, Physica Status Solidi (b) 188 (1995) K17-K20.
  Wpływ oddziaływania z podłożem na rozkład przestrzenny gaussowskich fluktuacji pola molekularnego w ultra-cienkiej warstwie Isinga.

 • 2.91. Z. Onyszkiewicz, „Gaussian fluctuation approximation (GFA) for quasi-low- dimensional Ising system”, J. Magnetism and Magnetic Materials 139 (1995) L3-L5.
  Przybliżenie gaussowskich fluktuacji (GFA) dla quasi-niskowymiarowych układów Isinga.
Prace opublikowane po uzyskaniu stanowiska profesora zwyczajnego UAM
(w dniu 1.03.1995r.)

1. Podręczniki, skrypty, monografie, studia i rozprawy:

 • 1.6. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Religia-filozofia-nauka”, recenzja czterech książek Michała Hellera, Życie i Myśl, Poznań, lipiec-wrzesień, Rok XLIII - nr 3, str. 80-87, 1995.

 • 1.7. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Powstanie fizyki”, Życie Uniwersyteckie, Wydawnictwo UAM, lipiec-sierpień 1995.

 • 1.8 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Prawda w naukach przyrodniczych”, Dwugłos Nauki i Teologii, 1/1995, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań 1995, str. 15-19.

 • 1.9. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Poszukiwanie realnego istnienia”, Życie i Myśl, Rok XLIII nr 4 (428), Poznań 1995, str. 65-72.

 • 1.10. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Jak powstała fizyka. Idee i spaczona struktura świata”, Życie Uniwersyteckie, 8-9 (1995) str. 16-17.

 • 1.11. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 2) „Zasady Termodynamki Kwantowej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 1-112.

 • 1.12. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Istnienie a świadomość”, w: Nauka-Religia-Dzieje, Co to znaczy realnie być?, pod red. J.A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, str. 25-53.

 • 1.13. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Struktura spójna i jednorodna”, Forum Akademickie 12 (1996) 26-27.

 • 1.14. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Teologia jest meta-kosmologią ukazującą źródło i sens istnienia”, Debaty Akademickie, 3 (1998) 8-9.

 • 1.15. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Powrót teologii”,
  Forum Akademickie 6 (1998) 28-30.

 • 1.16. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 3) „Geneza zasad kosmologii kwantowej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 1-167.

 • 1.17. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 4) „Metakosmologia”, Gazeta Handlowa, Poznań 1999, s. 1-46.

 • 1.18. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Replika”, Forum Akademickie 9 (1998) 34-35.

 • 1.19. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Prawda w naukach przyrodniczych”, w: O nauce, pseudonauce i paranauce, ed. G. Labuda, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1999, str. 165-172.

 • 1.20. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Metakosmologia”, D2O, Naukowe Koło Chemików, Wydział Chemii UAM, 6 (1999) 7-8.

 • 1.21. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Matematyka a transcendencja”, w: „Nauka-Religia-Dzieje”. Pod red. J.A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, str. 59-91.

 • 1.22. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Pięćdziesiąt lat dyskusji Karola Wojtyły z fizykami”, w: „Jan Paweł II – człowiek i dzieło”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, str. 165-172.

 • 1.23. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 5) „Wszechwiedza”, Sorus, Poznań 2002, s. 1-52.

 • 1.24. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Pewne aspekty modeli Boga”, w: „Nauka-Religia-Dzieje”, pod red. J. A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, str. 77-102.

 • 1.25. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Henryk Cofta (1922-2003)”,
  Postępy Fizyki 2 (2003) 91.

 • 1.26. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Kantowska analiza doświadczeń a fizyka kwantowa”, w: „Immanuel Kant i świat współczesny. W 2000 rocznicę śmierci Immanuela Kanta”, pod red. K. Śnieżyńskiego, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2004, str. 497-505.

 • 1.27. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Człowiek w świetle kosmologii”, Materiały 5 Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”, pod red. N.W. Skinder, STJ Długołęka 2004, str. 9-15.

 • 1.28. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Fizyka czasu”, w: „Nauka-Religia-Dzieje”, pod red. J. A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004,
  str. 51-69.

 • 1.29. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Filozoficzna zasada przyczynowości a akazualność w fizyce kwantowej”, w: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, str. 76-88.

 • 1.30. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna pt. Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akauzalność zjawisk kwantowych? W: „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy świata”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, str. 96-103.

 • 1.31. Z. Jacyna-Onyszkiewicz (redaktor), (książka nr 6) „Ku odnowie Polski”, Apostolicum, Ząbki 2005, s. 1-318.

 • 1.32. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Zasada holograficzna a materia pierwsza”, w: Nauka- Religia-Dzieje, pod red. Jerzego A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, str. 27-36.

 • 1.33. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Ontologiczne podstawy teorii kwantów”, w: Wokół kwantów i grawitacji, red. Naukowa: Antoni Szczuciński, Poznańskie Zeszyty Filozoficzne, Tom I, UAM, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2006, str. 11-31.

 • 1.34. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Ewolucja biosfery z perspektywy kosmologicznej”, Nasz Dziennik, 21-22.10.2006, str.22.

 • 1.35. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a model kariery naukowej”, Forum Akademickie 4 (2006) 28-30.

 • 1.36. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Relacja między początkiem ludzkości a kwantową kreacją wszechświata”, w: Kontrowersje wokół początków człowieka, pod red. G. Bugajaka i J. Tomczyka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007,
  str. 185-192.

 • 1.37. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Superdeterminizm”, w: Nauka-Religia-Dzieje, pod red. Jerzego A. Janika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  Kraków 2008, str. 43- 59.

 • 1.38. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 7)„Monotrynitarna tajemnica Boga”, Pallottinum, Poznań 2008, 1-121.

 • 1.39. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 8) „Kosmogeneza kwantowa”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, 1-137.

 • 1.40. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 9) „Piętnaście wykładów z kwantowej teorii pola”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 1-161.

 • 1.41. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Od Gębarzewa do Castel Gandolfo”, w: Promieniowanie Ojcostwa, pod red. S. Mikołajczak, J. Sławek, M. Wrześniewska-Pietrzak, Wydawnictwo W i S, Poznań 2009 s.136-138.

 • 1.42. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Kosmogeneza kwantowa”, w: Makrokosmos versus Mikrokosmos, pod red. A. Magowskiej, Wydawnictwo PTPN, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2009, s. 53-67.

 • 1.43. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Fizyka kwantowa a metafizyka”, w: Nauka a metafizyka, pod red. A. Gotyckiej, Wydawnictwo IF i S PAN,
  Warszawa 2009, s. 149-161.

 • 1.44. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Ograniczenia teorii względności”, w: Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków, pod red. Z. Błaszczak, A. Szczuciński, Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2009, s.103-107.

 • 1.45. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „40 lat od wielkiego skoku ludzkości. Człowiek wraca na Księżyc”, Nasz Dziennik 25-26 lipiec 2009.

 • 1.46. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Ciemna energia a przyszłość wszechświata” w: Nauka- Religia-Dzieje pod red. Jerzego A. Janika, Wydawnictwo UJ,
  Kraków 2010, s. 27-37.

 • 1.47. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Metafizyka monotrynitarna” w: Przyrodoznawstwo, filozofia – teologia, pod red. J. Meller i A. Świeżyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 145-166.

 • 1.48. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Kwantowa teoria pola zamkniętego wszechświata a ewolucja kosmosu” w: Wokół ewolucji, pod red. Z. Błaszczak i A. Szczuciński, Oficyna wydawnicza Batik, Poznań 2010.

 • 1.49. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Podróż do początku wszechświata”, Nasz Dziennik, 12-13. 03.2011, s.19.

 • 1.50. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Pogoń za egzotyczną materią”,
  Nasz Dziennik, 8-9.10.2011, s.22-23.

 • 1.51. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Fizyka kwantowa a wiara”,
  Miłujcie Się! 1 (2011)12-15.

 • 1.52. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „ Na tropach zagadki czasu” ,
  Nasz Dziennik, 5-6.01.2012, s. 26-27.

 • 1.53. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „ Nasłuchiwanie echa wielkiego wybuchu”, Nasz Dzienniki, 5-6.05.2012, s.20-21.

 • 1.54. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Poszukiwanie śladów życia na Marsie”, Nasz Dziennik, 28- 29.07.2012, s.20-21.

 • 1.55. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 10)„Quantum Cosmogenesis”, The Uni- Publications, Bayreuth 2012, s. 1-140. Kosmogeneza kwantowa.

 • 1.56. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Wszechświat z niczego”,
  Egzorcysta, 2.10.2012, s. 54-57.

 • 1.57. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Polska w kosmosie”,
  Nasz Dziennik, 24.10.2012, s.17.

 • 1.58. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Rdzenne terytorium Narodu Polskiego”,
  Actum 3-4 (2011-2012) 41-46.

 • 1.59. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Kwantowe pole kosmologiczne” w: Nauka-Religia-Dzieje pod red. Jerzego A. Janika, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2012, s.37-52.

 • 1.60. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Piękno symetrii i piękno struktur funkcjonalnych”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 12 (2012) 39-46.

 • 1.61. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Fizyka kwantowa a wiara” w: Mieczysław Piotrowski i Mirosław Rucki,”Racjonalne podstawy wiary”,
  Wyd. Agape, Poznań 2012, s.19-24.

 • 1.62. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Energia, której nie ma”,
  Egzorcysta, 6 (2013) 56-57.

 • 1.63. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Na tropie bozonu Higgsa,
  Nasz Dziennik, 30.04-1.05, s.19-20.

 • 1.64. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 11) „Essence of Reality”, The Uni-Publications, Bayreuth 2013, s.1-59. Istota rzeczywistości.

 • 1.65. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Wszechświat jako rzeczywistość przyczynowo niezamknięta” w: Nauka – Możliwości i ograniczenia pod. red. Andrzeja Zabołotnego, Wyd. Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki,
  Warszawa 2013, s.171-180.

 • 1.66. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Seminaria w Castel Gandolfo” ,
  Nauka a Wiara, Studia Bydgoskie tom 7, Bydgoszcz 2013, s.175-184.

 • 1.67. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Materializm – nauka czy światopogląd”,
  Egzorcysta 1 (17) 2014, s. 48-53.

 • 1.68. Z. Jacyna- Onyszkiewicz, „Młodzi odkrywcy”,
  Nasz Dziennik, Magazyn 21-22.02. 2015, s.1.

 • 1.69. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, (książka nr 12) „Akosmizm” ,
  Wyd. Agape Poznań 2015, s. 94.

 • 1.70. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Akosmizm”,
  Księga Streszczeń Polskiego Zjazdu Filozofii 15-19.09. 2015, s. 419.

 • 1.71. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Astrologia w świetle nauki”,
  Egzorcysta 12 (40) 2015, s. 44-48.

 • 1.72. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Czy poza Ziemią istnieje życie”,
  Egzorcysta 1 (41) 2016, s.42-43.

 • 1.73. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Czy fizyka kwantowa uzasadnia homeopatię”,
  Egzorcysta 4 (44) 2016 s.44-45.


2.Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły i komunikaty naukowe):


 • 2.92. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Equilibrium reduced density operator for thin films”, Proc. International Conference on Physics and Technology of Thin Films, MKFTTP-5, Ivano-Frankowsk, 4.10.1995.
  Równowagowy zredukowany operator gęstości dla cienkich warstw.

 • 2.93. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Poszukiwanie realnego istnienia”, Życie i Myśl, Poznań 1995, 428, 65-72.

 • 2.94. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Prawda w naukach przyrodniczych”, w: Dwugłos Nauki i Teologii (zeszyt 1), Poznań 1995, s 15-19.

 • 2.95. Z. Onyszkiewicz, „Immaterial interpretation of quantum theory in the context of quantum cosmology”, III International Symposium on Fundamental Problems of Quatum Physics, Book of Abstracts, p. 93, Oviedo, 21-26.07.1996, Spain 1996.
  Immaterialna interpretacja teorii kwantów w kontekście kosmologii kwantowej.

 • 2.96. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Panentheistical model of reality and the principles of quantum theory”, 6th European Conference on Science and Theology, Cracow 26-30.03.1996.
  Panenteistyczny model rzeczywistości i zasady teorii kwantów.

 • 2.97. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Magnetic properties of quasi-low-dimensional Ising models”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 174 (1997) 174-180.
  Własności magnetyczne quasi-niskowymiarowych modeli Isinga.

 • 2.98. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Immaterial interpretation of quantum theory in the context of quantum cosmology”, Physics Essays 10 (1997) 417-423.
  Immaterialna interpretacja teorii kwantów w kontekście kosmologii kwantowej.

 • 2.99. Z. Onyszkiewicz, „Immaterial interpretation of quantum theory in the context of quantum cosmology”, in: New Development on Fundamental Problems in Quantum Physics, eds. M. Ferrero and A. van der Merwe, Kulwer Academic Publisher, Dordrecht 1997, p. 285-289.
  Immaterialna interpretacja teorii kwantów w kontekście kwantowej kosmologii.

 • 2.100. Z. Onyszkiewicz, „Berkeley’s model of reality and principles of quantum theory”, Proc.Fifth International Wigner Symposium, 25-29 August 1997, Vienna, World Scientific Publishing Co., Singapore 1998, p. 537-539.
  Berkeleyowski model rzeczywistości i zasady teorii kwantów.

 • 2.101. Z. Onyszkiewicz, „Immaterial interpretation of quantum theory in the context of quantum cosmology”, XXVIII Konferencja Naukowa,
  Kaliningrad 1997, p. 70.
  Immaterialna interpretacja teorii kwantów w kontekście kosmologii kwantowej.

 • 2.102. Z. Jacyna-Onyszkiewicz and B. Lange, „Simplest inflationary scenario in relativistic quantum cosmology”, in: Open Questions in Relativistic Physics, ed. F. Selleri, Apeiron, Montreal 1998, p. 281-288.
  Najprostszy scenariusz inflacyjny w relatywistycznej kosmologii kwantowej.

 • 2.103. Z. Jacyna-Onyszkiewicz and A. Lipowski, „Nonequilibrium reduced density operator for mesoscopic systems”, Statphys 20, Paris, July 1998, Book of Abstract PO-01-79.
  Nierównowagowy zredukowany operator gęstości dla układów mezoskopowych.

 • 2.104. A. Lipowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Wetting in corner geometry”, Statphys 20, Paris, July 1998, Book of Abstract PO-08-10.
  Zwilżanie w „geometrii narożnikowej”.

 • 2.105. Z. Onyszkiewicz and A. Wierzbicki, „Gaussian fluctuations of molecular field in quasi-one-dimensional Ising Model”,
  Acta Physica Polon. A, 95 (1999) 413-421.
  Gaussowskie fluktuacje pola molekularnego w quasi-jednowymiarowym modelu Isinga.

 • 2.106. Z. Onyszkiewicz and J. Skorek, „Magnon spectrum and maximum width of a temperature hysteresis loop at the metamagnetic phase transition in thin film”, Acta Physicae Superficierum, 3 (1999) 137-142.
  Widmo magnonowe i maksymalna szerokość temperaturowej pętli histerezy w metamagnetycznym przejściu fazowym w cienkiej warstwie.

 • 2.107. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Panentheistical model of reality and the principles of quantum theory”, Studies in Science and Theology, 6 (1999) 190-196.
  Panenteistyczny model rzeczywistości a zasady teorii kwantów.

 • 2.108. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Berkeley’s model of the Universe and the genesis of the principles of quantum theory”,
  Physics Essays, 12 (1999), 397-401.
  Berkeleyowski model wszechświata a pochodzenie zasad teorii kwantów.

 • 2.109. R. Łosiński and Z. Onyszkiewicz, „The influence of non-magnetic substrate on spatial distribution of Gaussian fluctuation of molecular field in magnetic nano-particles and ultra-thin films”, Book of Abstract, The European Conference Physics of Magnetism 99, Poznań, June 21-25, 1999, p. 170.
  Wpływ niemagnetyznego podłoża na przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji pola molekularnego w nanocząstkach magnetycznych i ultracienkich warstwach.

 • 2.110. Z. Onyszkiewicz and R. Łosiński, „Elementary excitation in Heisenberg ultra-thin films with inhomogeneous spatial distribution of magnetization”, Book of Abstract, The European Conference Physics of Magnetism 99, Poznań,
  June 21-25, 1999, p. 172.
  Wzbudzenia elementarne w heisenbergowskiej ultracienkiej warstwie z przestrzennie niejednorodnym rozkładem namagnesowania.

 • 2.111. R. Łosiński and Z. Onyszkiewicz, „The influence of non-magnetic substrate on spatial distribution of Gaussian fluctuation of molecular field in magnetic nano- particles and ultra-thin films”,
  Acta Physica Polon. A, 97 (2000) 955-958.
  Wpływ niemagnetycznego podłoża na przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji pola molekularnego w magnetycznych nanocząstkach i ultracienkich warstwach.

 • 2.112. R. Łosiński and Z. Onyszkiewicz, „Collective excitations in Heisenberg ultra-thin films with inhomogeneous spatial distribution of magnetization”, Acta Physica Polon. A 98 (2000) 419-427.
  Wzbudzenia kolektywne w heisenbergowskiej ultracienkiej warstwie z niejednorodnym przestrzennie rozkładem namagnesowania.

 • 2.113. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, „Metakozmológia”, w: Prirodné vedy, filozofia, teológia: spoločné hl’adanie prawdy, Univerzity Paula Jozefa Safarika v Košicach, Košice 2000, pp. 9-14.

 • 2.114. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Nonequilibrium reduced-density operator for nanoscopic system”, Acta Physica Polonica A102 (2002) 717-727.
  Nierównowagowy zredukowany operator gęstości dla układów nanoskopowych.

 • 2.115. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Equilibrium reduced-density operator for nanoscopic systems”, Physica A305 (2002) 497-520.
  Równowagowy zredukowany operator gęstości dla układów nanoskopowych.

 • 2.116. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Origin of the principle of quantum theory”, Neuro Quantology 3 (2003) 312-333.
  Pochodzenie zasad teorii kwantów.

 • 2.117. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „The quantum thermodynamics of nanoscopic systems”, Book of abstracts, Jubilee Conference „From thin films to nanostructures”, Łódź 30.08-2.09.2004, pp. 19-20.
  Termodynamika kwantowa układów nanoskopowych.

 • 2.118. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „The quantum thermodynamics of nanoscopic systems”, Acta Physica Superficierum VI (2004) 61-70.
  Termodynamika kwantowa układów nanoskopowych.

 • 2.119. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Comment on considerations connected with the words ‘is’ and ‘exists’ by Jerzy A. Janik”, Concepts of Physics 3 (2006) 37-51. „Komentarz do rozważań związanych ze słowami ‘jest’ i ‘istnieje’ Jerzego A. Janika”.

 • 2.120. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „The ontology of quantum theory”, The Concepts of Physics 3 (2007) 105-112.
  Ontologia teorii kwantów.

 • 2.121. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Idea teorii wszystkiego w fizyce i metafizyce”, Postępy Fizyki 58 (2007) 77-80.

 • 2.122. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Czy istnieje kres podzielności materii”, Nauka (kwartalnik PAN) 3 (2007) 105-112.

 • 2.123. Lech S. Borkowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Spatial distribution of magnetization in the pyramid-like Ising nanoscopic system interacting with the substrate”, Acta Phys. Polonica A 112 (2007) 1223-1230.
  Przestrzenny rozkład namagnesowania w nanoskopowym układzie Isinga w kształcie piramidy oddziałującym z podłożem.

 • 2.124. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Existence versus consciousness”, Dialogue and Universalism, 18 (2008) No. 4-6, 27-56.
  Istnienie a świadomość.

 • 2.125. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Physics of time”,
  Dialogue and Universalism, 18 (2008) No. 9-10, 39-54.
  Fizyka czasu.

 • 2.126. L.S. Borkowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Spatial distribution of Gaussian fluctuation of the molecular field and magnetization in the pyramid-like Ising nanoscopic system interacting with substrate”, Proceedings 25th International Conference on Low Temperature Physics, August 6-13, 2008, Amsterdam, p. 179.
  Przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji pola molekularnego i namagnesowania w isingowskim układzie nanoskopowym w kształcie piramidy oddziałującej z podłożem.

 • 2.127. L.S. Borkowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Spatial dependence of magnetization and Gaussian fluctuation of molecular field in an Ising nanopyramid interacting with the substrate;
  Acta Phys. Polonica A 115 (2009) 375-377.
  Przestrzenna zależność namagnesowania i gaussowskie fluktuacje pola molekularnego w isingowskiej nanopiramidzie oddziałującej z podłożem.

 • 2.128. L.S. Borkowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, “Spatial distribution of Gaussian fluctuations of the molecular field and magnetization in the pyramid-like Ising nanoscopic system interacting with the substrate”, Surface Science 603 (2009)27-32.Przestrzenny rozkład gaussowskich fluktuacji pola molekularnego i namagnesowanie w nanoskopowej isingowskiej piramidzie oddziałującej z podłożem.

 • 2.129. L.S. Borkowski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, “Spatial distribution of magnetzation and fluctuations in a nanopyramid Ising system interacting with substrate”, J. Phys .Conf. Series 150, 042012(2009)1-4. Przestrzenny rozkład namagnesowania i fluktuacji w isingowskiej piramidzie odziałującej z podłożem.

 • 2.130. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Możliwość stopniowego rozrywania struktur wszechświata”, Nauka 2(2009) 151-156.

 • 2.131. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Termodynamika kwantowa”
  Postępy Fizyki 61 (2010) 142-148.

 • 2.132. W. Jaworski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „ Gaussian Fluctuations of two Molecular Fields in the Blume-Emery-Griffiths Model”,
  Acta Phys. Polonica A 119 (2011) 846-851.
  Gaussowskie fluktuacje dwóch pól molekularnych w modelu Blume-Emery- Griffithsa.

 • 2.133. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Kosmologia – kres możliwości fizyki”, Postępy Fizyki 62 (2011) 104-109.

 • 2.134. W. Jaworski and Z. Jacyna-Onyszkiewicz „Monte Carlo Simulations of the Blume-Emery-Griffiths Bilayer Interacting with its Substrate”, Acta Pysica Superficiarum 12 (2012) 71-80.
  Symulacje Monte Carlo dla modelu Blume-Emery-Griffithsa duwarstwy oddziałującej z jej podłożem.

 • 2.135. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, „Fundamentalna zasada teorii kwantowej”, w: Nauka wyzwania przeszłości i wiara”, Wyd. Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Warszawa 2015, s.245-260.

STATISTICS

Total: 1328

Today: 10

Currently: 1